پراید – تیبا

PAYKAN / ROA
Vehicle NameEngineProductGradeQty.IBBC No.Ref. No.
PRIDEB1, B3, B5, B6, M13, M15CRBSTD۸۵۰۰۳۰۱۰۰۳KK1Y0-11-SEO STD
PRIDEB1, B3, B5, B6, M13, M15CRB۰.۲۵۸۵۰۰۳۰۳۰۲۱KK1Y0-11-SEO 0.25
PRIDEB1, B3, B5, B6, M13, M15CRB۰.۵۰۸۵۰۰۳۰۴۰۲۱KK1Y0-11-SEO 0.50
PRIDEB1, B3, B5, B6, M13, M15CRB۰.۷۵۸۵۰۰۳۰۵۰۲۵KK1Y0-11-SEO 0.75
TIBAB1, B3, B5, B6, M13, M15CRBSTD۸۵۰۰۳۰۱۱۰۸TN030-11225
TIBAB1, B3, B5, B6, M13, M15CRB۰.۲۵۸Domestic Version
TIBAB1, B3, B5, B6, M13, M15CRB۰.۵۰۸Domestic Version
B1, B3, B5, B6, M13, M15LMB + UMBSTD۵ + ۵۵۰۰۳۰۱۰۰۲KK1Y0-11-SGO STD
B1, B3, B5, B6, M13, M15LMB + UMB۰.۲۵۵ + ۵۵۰۰۳۰۳۰۲۰KK1Y0-11-SGO 0.25
B1, B3, B5, B6, M13, M15LMB + UMB۰.۵۰۵ + ۵۵۰۰۳۰۴۰۲۲KK1Y0-11-SGO 0.75
B1, B3, B5, B6, M13, M15LMB + UMB۰.۷۵۵ + ۵۵۰۰۳۰۵۰۲۴KK1Y0-11-SHX
B1, B3, B5, B6, M13, M15TWSTD۲۵۰۰۴۰۱۰۰۷TW-2008A

توضیحات :

تمام حقوق اين وب‌سايت متعلق به شرکت یاتاقان بوش ایران (IBBC) است.