یاتاقان پیکان – روآ

  • Paykan / ROA

    IRANKHODRO, HILLMAN, TALBOT

PAYKAN / ROA
Vehicle NameEngineProductGradeQty.IBBC No.Ref. No.
PaykanOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CRB AVENGER STD۸۵۰۰۳۰۱۰۰۴۷۱۲۴۰۹۸۸
PaykanOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CRB AVENGER ۱۰۸۵۰۰۳۰۹۰۰۲۷۵۲۲۱۶۳۳
PaykanOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CRB AVENGER ۲۰۸۵۰۰۳۱۰۰۰۱۷۵۱۲۰۴۰۱
PaykanOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CRB AVENGER ۳۰۸۵۰۰۳۱۱۰۰۲LP020063
ROAOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CRB ROA STD۸+۲۵۰۰۳۰۱۰۷۷Domestic Version
ROAOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CRB ROA ۱۰۸+۲۵۰۰۳۰۹۰۱۰Domestic Version
ROAOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CRB ROA ۲۰۸+۲۵۰۰۳۱۰۰۱۰Domestic Version
ROAOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CRB ROA ۳۰۸+۲۵۰۰۳۱۱۰۱۵Domestic Version
PaykanOHV، OHV-GT 1600CC-82HP PPB AVENGERSEMI۴۵۰۰۵۰۱۰۰۳۷۲۴۰۰۶۹۹
ROAOHV، OHV-GT 1600CC-82HP PPB ROA
SEMI۸۵۰۰۷۰۱۰۲۸Domestic Version
PaykanOHV، OHV-GT 1600CC-82HP CSBSTD۳۵۰۰۵۰۱۰۰۴

توضیحات :

تمام حقوق اين وب‌سايت متعلق به شرکت یاتاقان بوش ایران (IBBC) است.